§ 1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Serwisu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca Umowę sprzedaży na odległość ze Sprzedawcą.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca indywidualny – osoba fizyczna zawierająca Umowę sprzedaży na odległość bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Sprzedawca: “ITS” Krzysztof Subik, NIP 6871776161, REGON 6871776161.
 7. Adres siedziby Sprzedającego: ul. Jagiellońska 51/18, 38-500 Sanok;
 8. Serwis Internetowy – platforma online prowadzona przez Sprzedawcę, dostępna pod adresami elektronicznymi: https://motoworkacademy.com/, umożliwiająca Klientowi uzyskanie informacji o Produktach i ich dostępności, a także dokonanie zakupu Produktu lub zlecenie świadczenia usługi.
 9. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Produktu/umowa dostarczenia Usługi cyfrowej lub Treści cyfrowej (jeśli dotyczy), zawierana za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 10. Produkt – cyfrowy dostęp, który Klient może nabyć w Serwisie Internetowym.
 11. Usługa cyfrowa – usługa umożliwiająca Konsumentowi:
  1. dostęp do danych w formie cyfrowej;
  2. wspólne korzystanie z danych w formie cyfrowej, przesłanych lub wytworzonych przez Konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
  3. uczestnictwo w innych formach interakcji za pomocą danych.
 12. Treść cyfrowa – informacje wytworzone i dostarczone w formie cyfrowej.
 13. Polityka prywatności i plików cookies Serwisu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies. Polityka prywatności i plików cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://motoworkacademy.com/polityka-prywatnosci/.
 14. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, umożliwiające dostęp do informacji w przyszłości przez czas adekwatny do celów, jakim te informacje służą, i umożliwiające odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, zwłaszcza poczta elektroniczna.
 15. Elektroniczny formularz zamówienia – procedura umożliwiająca Kupującemu elektroniczne składanie zamówień, udostępniona przez Sprzedawcę.
 16. Formularz zwrotu – procedura umożliwiająca Kupującemu elektroniczne zgłaszanie zwrotów poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@motoworkacademy.com.
 17. Elektroniczny formularz reklamacji – procedura umożliwiająca Kupującemu elektroniczne składanie reklamacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@motoworkacademy.com
 18. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku „Kup dostęp” traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 19. Konto – zestaw danych przechowywanych w Serwisie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta, jego składanych zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, umożliwiający Klientowi składanie, modyfikowanie oraz anulowanie zamówień, a także zawieranie Umów Sprzedaży na odległość.
 20. Opinia obsługi zamówienia lub opinia poszczególnych Produktów – subiektywne wypowiedzi i oceny wyrażane w formie ocen od 1 do 5 gwiazdek.
 21. Zamówienie subskrypcyjne – zamówienie automatycznie utworzone w ramach Subskrypcji.
 22. Subskrypcja – usługa elektroniczna umożliwiająca automatyczne składanie Zamówień subskrypcyjnych na określone Produkty, zgodnie z wybraną przez Klienta subskrypcją, bez konieczności składania osobnych zamówień aż do zakończenia Subskrypcji.
 23. Karta – karta płatnicza wydana w ramach systemów Visa lub International lub Mastercard International, uprawniona do realizacji transakcji bez fizycznej obecności zgodnie z regulacjami tych systemów.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną obejmują:
  1. Zawieranie Umów sprzedaży online – dotyczy to Treści cyfrowych dostępnych w Serwisie Internetowym.
  2. Zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Serwisu Internetowego.
  3. Dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient ma możliwość dodawania opinii lub komentarzy do swojego zamówienia.
  4. Przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności oraz przyjęcie zamówienia do realizacji.
 2. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system informatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarki internetowej w aktualnej wersji, np.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. Dowolnego programu do przeglądania plików w formacie PDF.
 3. Treści zamieszczone na stronach Serwisu Internetowego, w tym opisy Towarów i ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego.
 4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po jej zakończeniu. Kupujący ma możliwość pobrania i wydrukowania Regulaminu.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych komunikatów i danych związanych z świadczonymi usługami, Serwis Internetowy podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, dostosowane do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, zwłaszcza środki zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieupoważnione przesyłanych przez Internet danych osobowych.

§ 3. Zamówienia

  1. Zamówienia w Serwisie Internetowym można składać poprzez posiadanie Konta lub wybierając opcję zakupu bez rejestracji. W przypadku wyboru opcji zakupu bez rejestracji, tworzone jest wewnętrzne konto, na podstawie którego Klient może utworzyć pełne Konto. Wewnętrzne konto jest przechowywane do momentu usunięcia danych z systemu lub zablokowania Konta.
  2. Proces zakupu obejmuje wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Serwisu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów odbywa się poprzez dodanie ich do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. rodzaj zamawianych Towarów, ich cenę, oraz dane zamawiającego. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.
  3. Po wprowadzeniu wszystkich niezbędnych danych, Klient otrzymuje podsumowanie zamówienia, zawierające informacje dotyczące identyfikacji Sprzedawcy, szczegółów zamówienia, łącznej kwoty zamówionych Towarów, oraz innych ewentualnych opłat. Klient wybiera metodę płatności.
  4. W przypadku umowy dotyczącej dostarczania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, Konsument, za pomocą checkboxa na Elektronicznym formularzu zamówienia, akceptuje regulamin, co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi, oraz akceptuje utratę prawa do odstąpienia od umowy. Sprzedawca potwierdza otrzymanie tej zgody drogą mailową poprzez automatyczne powiadomienie.
  5. Aby złożyć zamówienie, Klient musi podać wymagane dane osobowe w Elektronicznym formularzu zamówienia, zaakceptować treść Regulaminu, a następnie wysłać zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
   1. Wysłanie Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli Klienta o zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   2. Umowa sprzedaży na odległość uważa się za zawartą w chwili akceptacji przez Sprzedawcę Elektronicznego formularza zamówienia, o czym świadczy komunikat potwierdzający przyjęcie zamówienia i nadanie mu numeru.
   3. Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje potwierdzenie złożonego zamówienia drogą mailową, zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia, ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia, ogólne warunki Umowy sprzedaży na odległość, dane Sprzedawcy, informacje o jego odpowiedzialności za jakość świadczenia, a także informacje o ewentualnych usługach świadczonych po sprzedaży oraz o możliwości odstąpienia od umowy.

§ 4. Płatność

   1. Serwis Internetowy umożliwia dokonywanie płatności w formie przedpłat.
   2. Płatność za Towar można zrealizować wybraną metodą podczas składania zamówienia za pomocą Elektronicznego formularza zamówienia.
   3. Aktualnie dostępne metody płatności w formie przedpłat w Serwisie Internetowym to Przelewy24, PayU.

§ 5. Dostawa

   1. Klient otrzymuje dostęp do treści cyfrowej niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności przez sprzedawcę.

§ 6. Odstąpienie od umowy – elektroniczny formularz zwrotu

   1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość oznacza, że umowa jest uważana za niezawartą.
   2. Prawo do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu przysługuje także Przedsiębiorcy indywidualnemu. O ile mowa w paragrafach 6 i 7 niniejszego Regulaminu o Konsumencie, rozumie się przez to również Przedsiębiorcę indywidualnego.
   3. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
   4. Oświadczenie Konsumenta musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od umowy, a Konsument może:
    1. Przesłać formularz zwrotu na adres e-mail Sprzedawcy: webinarypazia@gmail.com,
    2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w punktach 1 i 2.
   5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
   6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
    1. dla umowy, w ramach której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie Towaru przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
     1. obejmuje wiele rzeczy, dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
     2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy,
    2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
   7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy są przekazywane w formie elektronicznej.
   8. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej.
   9. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument zobowiązany jest zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
   10. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 134) o prawach konsumenta, m.in. Umów:
    1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
    2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na ryku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    3. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    4. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    5. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    6. o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
    7. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    9. zawartej w drodze aukcji publicznej;
    10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    11. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

§ 7. Skutki odstąpienia od umowy

   1. Sprzedawca zobowiązuje się do zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych płatności, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rzeczy. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, którego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
   2. Jeżeli Konsument skorzystał z wysłania formularza zwrotu na adres e-mail sprzedawcy, środki zostaną zwrócone wybranym przez Konsumenta sposobem na podany rachunek bankowy.
   3. Konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
   4. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej Treści lub Usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy.

§ 8. Reklamacja

   1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą wad Towaru lub niezgodności z zawartą umową sprzedaży na odległość:
    1. w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub drogą e-mailową na adres sklep@pazia.pl.
   2. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien dokładnie opisać wadę, jaką według niego posiada Towar, przedstawić żądania wobec Sprzedającego oraz, jeśli to możliwe, dołączyć dokumentację potwierdzającą wadę i przedstawić dowód zakupu w Serwisie Internetowym. Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji. Odpowiedź na reklamację przekazywana jest Kupującemu na piśmie lub w formie Trwałego Nośnika.
   3. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta i Przedsiębiorcy indywidualnego za brak zgodności Towaru z umową sprzedaży na odległość, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
   4. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie Towarów wolnych od wad i odpowiada przedsiębiorcy za wady zakupionego Towaru zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
   5. Dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Konsumentowi lub Przedsiębiorcy indywidualnemu odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
    1. Treść cyfrowa uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek umożliwiający dostęp do Treści cyfrowej zostaną udostępnione Konsumentowi lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Konsument wybrał w tym celu, lub gdy Konsument lub to urządzenie uzyskają do niej dostęp.
    2. Usługa cyfrowa uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument wybrał w tym celu, uzyskają do niej dostęp.
    3. Sprzedawca doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z umową w terminie 21 dni od dnia, w którym został poinformowany przez Konsumenta o niezgodności z umową, z uwzględnieniem charakteru i celu ich użytkowania. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedający.

§ 9. Opinie

   1. Klienci mogą udzielić opinii dotyczącej obsługi zamówienia lub produktu, korzystając z formularza opinii dostępnego podczas wizyty w Serwisie Internetowym. Opinie są dodawane dobrowolnie i bezpłatnie. Klient może zamieścić jedną opinię w ramach jednego zamówienia.
   2. Przy tworzeniu opinii, Klient ma możliwość przyznania oceny w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodania krótkiego komentarza o maksymalnej długości 3000 znaków.
   3. Oceny są publicznie wyświetlane na stronie Serwisu Internetowego.
   4. Sprzedawca weryfikuje opinie za pomocą adresu e-mail użytego w procesie zakupowym danego produktu.
   5. Sprzedawca może publikować opinie dotyczące danego produktu z innych swoich serwisów internetowych.
   6. Sprzedawca nie zmienia treści opinii ani przyznanych gwiazdek.
   7. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za treść wypowiedzi w ramach opinii. Sprzedawca ma prawo usunąć opinie zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
   8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami. Zakazane jest również umieszczanie treści bezprawnych, naruszających prawa osób trzecich lub stanowiących nieuczciwą konkurencję.
   9. Klienci zobowiązani są nie zamieszczać treści zawierających linki do zewnętrznych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy, oraz unikać ujawniania danych osobowych osób trzecich.
   10. Na żądanie Klienta treść opinii może być ukryta dla innych użytkowników.

§ 10. Własność intelektualna

   1. Klient deklaruje, że nie posiada żadnych praw, w tym autorskich lub pokrewnych, do opinii i wypowiedzi umieszczonych przez niego w Serwisie Internetowym, z wyjątkiem prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Klient nie jest uprawniony do utrwalania, kopiowania, udostępniania, publikowania ani rozpowszechniania treści, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub Regulamin.
   2. Klient nie ma prawa ingerować w treść Serwisu Internetowego, w szczególności nie ma prawa modyfikować treści, struktury, formy, grafiki, mechanizmu działania ani innych elementów Serwisu Internetowego.
   3. Klient, umieszczając Opinie w Serwisie Internetowym, które są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., udziela Sprzedającemu niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania z tych utworów, włączając w to prawo udzielania sublicencji, obejmującej publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja obejmuje wszystkie znane w chwili jej udzielenia pola eksploatacyjne, w szczególności:
    1. utrwalanie i zwielokrotnianie utworu dowolną techniką, taką jak technika drukarska, reprograficzna, zapis magnetyczny, cyfrowa (w tym na nośnikach audiowizualnych lub wizualnych, takich jak dyski audiowizualne, płyty CD, dyski komputerowe, w sieci multimedialnej, w tym w Internecie), zwielokrotnianie, utrwalanie, wykorzystywanie w Internecie, reklamie, zwielokrotnianie zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych i zewnętrznych,
    2. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu w dowolnym medium internetowym, z możliwością dokonywania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego, takiego jak wydawnictwa internetowe, cyfrowe, biuletyny i informacje, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, w celu promocji i reklamy, w formie reklam audiowizualnych, audio, medialnych,
    3. wprowadzanie do obrotu oryginału lub egzemplarzy, na których utrwalono utwór – obrotem, użyczeniem, najmem oryginału lub egzemplarzy,
    4. rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
    5. wykorzystywanie utworów w celach promocyjnych i marketingowych.
   4. Usunięcie Konta przez Klienta lub Opinii zgodnie z rozdziałem 9 pkt 8 nie wpływa na obowiązywanie udzielonej licencji.

§ 11. Zasady sprzedaży w modelu subskrypcji

   1. Usługa elektroniczna w formie Subskrypcji może być świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego.
   2. Korzystanie z Subskrypcji umożliwia okresowy dostęp do wybranych treści cyfrowych w określonym czasie, bez konieczności składania kolejnych zamówień aż do zakończenia czasu Subskrypcji. Płatność za czasową Subskrypcję dokonywana jest jednorazowo na okres subskrypcji, wyłącznie przy użyciu mechanizmu Płatności elektronicznej.
   3. Kupujący zamawia Subskrypcję, wybierając tę formę zakupu w Elektronicznym formularzu zamówienia. Potwierdzenie zakupu Subskrypcji jest natychmiastowo wysyłane na adres e-mailowy Kupującego, podany przy dokonywaniu pierwszego Zamówienia.
   4. Subskrypcja jest dokonywana na czas 12 miesięcy i na ten czas Klient otrzymuje dostęp do treści cyfrowych.
   5. Klient może zakończyć Subskrypcję w dowolnym momencie. Zakończenie Subskrypcji przez Klienta jest równoznaczne z natychmiastową utratą dostępu do treści cyfrowych dostępnych w ramach subskrypcji. Kupujący może zakończyć Subskrypcję, składając stosowne zapytanie poprzez e-mail na adres obsługi serwisu webinarypazia@gmail.com
   6. Sprzedający wysyła Kupującemu wiadomość e-mailową potwierdzającą utworzenie Zamówienia subskrypcyjnego z informacją o zamówieniu.
   7. W przypadku zakończenia okresu Subskrypcji, dostęp do treści zostanie zablokowany, a kupujący będzie miał możliwość ponownego zakupu Subskrypcji.

§ 12. Postanowienia końcowe

   1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 24.11.2023.
   2. W przypadku zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zdecydowanym organem lub sądem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy i obowiązują zarówno Sprzedawcę, jak i Klienta.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie umowy zawarte przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu będą realizowane na podstawie regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
   4. Prawo polskie jest właściwe dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat tych procedur można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Warto zaznaczyć, że procedury te są dobrowolne i wymagają zgody obu stron.
   5. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., informujemy, że platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR) jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi miejsce z kompleksową obsługą dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z umowy sprzedaży online lub umowy o świadczenie usług.

§ 13. Załącznik 1 – Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

   1. Prawo do odstąpienia od umowy na poniższych zasadach przysługuje Konsumentowi i Przedsiębiorcy indywidualnemu. Posiadają Państwo prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:
    1. w przypadku umów, których przedmiotem jest dostarczanie usługi lub treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym – od dnia zawarcia umowy.
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, tj.: “ITS” Krzysztof Subik, NIP 6871776161, REGON 6871776161, ul. Jagiellońska 51/18, 38-500 Sanok, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
   3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
   4. Mogą Państwo również wypełnić Elektroniczny formularz zwrotu na adres e-mail: webinarypazia@gmail.com Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku.
   5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
   6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Prawdopodobnie najlepsze kursy motoryzacyjne jakie kiedykolwiek istniały. Rozwiń swoją artystyczną pasję już dziś.

Dla Ciebie

Close